Налазите се овде
Почетна > Најаве Догађаја > НА­ГРАД­НИ  КОН­КУРС  ФОТОГРАФИЈЕ  „ СРЕЋНА  ПОРОДИЦА“

НА­ГРАД­НИ  КОН­КУРС  ФОТОГРАФИЈЕ  „ СРЕЋНА  ПОРОДИЦА“

ТЕ­МА: СРЕЋ­НА ПО­РО­ДИ­ЦА

„Не­вен“ и Арс ака­де­ми­ја рас­пи­су­ју на­град­ни кон­курс за деч­ју ди­ги­тал­ну фо­то­гра­фи­ју на те­му „Срећ­на по­ро­ди­ца“.

Кон­курс је отво­рен  за све уче­ни­ке основ­них и сред­њих шко­ла и тра­је до 31. де­цем­бра 2017.

За­ин­те­ре­со­ва­ни уче­ни­ци мо­гу по­сла­ти по три фо­то­гра­фи­је, свог ви­ђе­ња срећ­не по­ро­ди­це, у ди­ги­тал­ној ре­зо­лу­ци­ји на мејл адре­су: zelj­ko­sa­vic.ars@gma­il.com.

Фо­то­гра­фи­је мо­ра­ју би­ти де­ло пот­пи­са­ног ауто­ра и не сме­ју прет­ход­но би­ти об­ја­вљи­ва­не.

Уз по­сла­те фо­то­гра­фи­је нео­п­ход­но је по­сла­ти име, пре­зи­ме, да­тум и ме­сто ро­ђе­ња, на­зив шко­ле и ме­сто бо­рав­ка.

Струч­на ко­ми­си­ја Арс ака­де­ми­је ће иза­бра­ти три нај­бо­ље фо­то­гра­фи­је ко­је ће би­ти на­гра­ђе­не.

 

  1. на­гра­да – по­чет­ни и на­пред­ни ни­во кур­са ди­ги­тал­не шко­ле фо­то­гра­фи­је Арс ме­ди­ја, као и го­ди­шња прет­пла­та на ча­со­пис „Не­вен“.
  2. на­гра­да – по­чет­ни ни­во кур­са ди­ги­тал­не шко­ле фо­то­гра­фи­је Арс ме­ди­ја, 50 по­сто по­пу­ста на на­пред­ни ни­во и по­лу­го­ди­шњу прет­пла­ту на ча­со­пис „Не­вен“.
  3. на­гра­да – по­чет­ни ни­во кур­са ди­ги­тал­не шко­ле фо­то­гра­фи­је Арс ме­ди­ја, 50 по­сто по­пу­ста на на­пред­ни ни­во и по­лу­го­ди­шњу прет­пла­ту на ча­со­пис „Не­вен“.

По­бед­нич­ке, као и оста­ле ква­ли­тет­не фо­то­гра­фи­је (по ми­шље­њу жи­ри­ја), би­ће об­ја­вље­не на пор­та­лу ТВ Арс ме­ди­ја www.arsmedija.rs у ка­те­го­ри­ји фо­то­гра­фи­је и у ли­сту за де­цу „Не­вен“.

Сви уче­сни­ци кон­кур­са оства­ру­ју по­пуст од 50 по­сто у шко­ли фо­то­гра­фи­је Арс ака­де­ми­је.

 

Ин­фор­ма­ци­је:

Ор­га­ни­за­то­ри:

Инж. Жељ­ко Са­вић, пред­сед­ник УО Арс ака­де­ми­је, тел. 060 654 9 654, zeljkosavic.ars@gmail.com

Је­ле­на До­пуђ, уред­ни­ца ли­ста за де­цу „Не­вен“,  ne­ven­list­za­de­cu@yahoo.com

 

 

Оставите одговор

Top