Налазите се овде

НА­ГРАД­НИ  КОН­КУРС  ФОТОГРАФИЈЕ  „ СРЕЋНА  ПОРОДИЦА“

ТЕ­МА: СРЕЋ­НА ПО­РО­ДИ­ЦА „Не­вен“ и Арс ака­де­ми­ја рас­пи­су­ју на­град­ни кон­курс за деч­ју ди­ги­тал­ну фо­то­гра­фи­ју на те­му „Срећ­на по­ро­ди­ца“. Кон­курс је отво­рен  за све уче­ни­ке основ­них и сред­њих шко­ла и тра­је до 31. де­цем­бра 2017. За­ин­те­ре­со­ва­ни уче­ни­ци мо­гу по­сла­ти по три фо­то­гра­фи­је, свог ви­ђе­ња срећ­не по­ро­ди­це, у ди­ги­тал­ној ре­зо­лу­ци­ји на мејл адре­су: zelj­ko­sa­vic.ars@gma­il.com. Фо­то­гра­фи­је мо­ра­ју

Top